Navigovať do servisuBratislava, Komárňanská 83Telefón0800 121 231 E-mailservis@rodexcar.sk Otváracia dobaPo - Pia: 8.00 - 17.00 h.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“) Vás informujeme a to:

I.

PREVÁDZKOVATEĽ Rodex Car, s.r.o., IČO: 35860251, DIČ:2020264422, IČ DPH: SK2020264422, zastúpená konateľmi (Juraj Simon tel.č.: 0905 738 800, Vladimír Jánošik tel.č.: 0903 121 721) so sídlom Komárňanská 83, 821 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel B, vložka číslo 29073/B a ako správca budeme spracúvať Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok. Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom emailovej adresy uctaren@rodexcar.sk

II.

DOTKNUTÁ OSOBA je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba - jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba - podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti. Práva dotknutých osôb sú upravené v zákone o ochrane osobných údajov nasledovne:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ak ho prevádzkovateľ má, zoznam osobných údajov a účel ich spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov ako aj informácie, či a komu sú osobné údaje poskytované, sprístupňované, prenášané a zverejňované,
 • informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi svoje úradné doklady (originál/fotokópia), môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona pri ich spracúvaní,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú,
 • podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje dotknutej osoby a so zreteľom na účely spracúvania u Prevádzkovateľa doplnil neúplné osobné údaje na základe doplnkového vyhlásenia poskytnutého zo strany dotknutej osoby Prevádzkovateľovi. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety môže dotknutá osoba podať elektronicky na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa alebo iným vhodným spôsobom.

III.

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

v prípade, ak zákazník poskytne Prevádzkovateľovi za účelom uzavretia alebo v rámci plnenia zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom alebo v súvislosti s ním osobné údaje dotknutej osoby, Prevádzkovateľ bude tieto osobné údaje spracúvať. Spracúvanie osobných údajov bude vykonávané na jeden alebo viacero účelov uvedených nižšie, pričom spracúvanie na každý jednotlivý účel bude vykonávané vždy na základe príslušného právneho základu spracúvania a v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov:

 • spracúvanie osobných údajov na účely uplatnenie nároku na poistné plnenie a náhradu škody v súvislosti s likvidáciou poistnej udalosti a všetkých s ňou súvisiacich vzťahov, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR a v § 13 ods. 1 písm. a) Zákona;
 • spracúvanie osobných údajov na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a/alebo plnenia zmluvy, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v § 13 ods. 1 písm. b) Zákona;
 • spracúvanie osobných údajov na účely splnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, v § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a v osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná;
 • spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ, a to na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a v § 13 ods. 1 písm. f) Zákona;

IV.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely dosiahnutia predmetu plnenia zmluvy, respektíve zákazky najmä (ďalej len „Osobné údaje“):

 • meno, priezvisko a titul;
 • adresa trvalého pobytu;
 • podpis;
 • bankový účet;
 • telefónne číslo;
 • emailová adresa;
 • identifikácia poistených vecí;
 • číslo občianskeho preukazu, číslo pasu;
 • číslo a deň vydania vodičského preukazu a zoznam vodičských oprávnení;

V.

POVAHA SPRACÚVANIA OSOBÝCH ÚDAJOV vyplýva z podmienok zmluvy, respektíve zákazky. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať s Osobnými údajmi výlučne také spracovateľské operácie, ktoré vedú k dosiahnutiu Účelu spracúvania.

Prevádzkovateľ je predovšetkým oprávnený Osobné údaje:

 • získavať;
 • zaznamenávať;
 • usporadúvať;
 • zhromažďovať;
 • uchovávať;
 • využívať na Účel spracúvania;
 • prehliadať;
 • vyhľadávať;
 • kombinovať;
 • opravovať;
 • aktualizovať

VI.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A KRITÉRIA NA JEJ URČENIE bude Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby uchovávať vždy po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie príslušného účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, a to:

 • v prípade spracúvania osobných údajov na účely vymedzené v bode 2. písm. a) na právnom základe tam uvedenom sa osobné údaje budú spracúvať po dobu troch (3) rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu dotknutou osobou podľa toho čo nastane skôr,
 • v prípade spracúvania osobných údajov na účely vymedzené v bode 2. písm. b) na právnom základe tam uvedenom sa osobné údaje budú spracúvať po dobu platnosti a účinnosti zmluvy, po ukončení zmluvného vzťahu, ak je to potrebné a nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmä na účely fakturácie, prijímania a evidencie platieb, vybavovania sťažnosti a uplatnenie si práv a plnenie povinností v zmysle Predpisov GDPR, ako aj osobitných právnych predpisov,
 • v prípade spracúvania osobných údajov na účely vymedzené v bode 2. písm. c) na právnom základe tam uvedenom sa osobné údaje budú spracúvať po dobu trvania právnej povinnosti Prevádzkovateľa ustanovenú v Nariadení GDPR, v § 13 ods. 1 3 písm. c) Zákona, v osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná;
 • v prípade spracúvania osobných údajov na účely vymedzené v bode 2. písm. d) na právnom základe tam uvedenom sa osobné údaje budú spracúvať do uplynutia maximálnej možnej premlčacej doby, od kedy sa právo zo zmluvy mohlo uplatniť po prvý raz. V prípade začatia súdneho, správneho, exekučného alebo iného konania, v ktorom si bude Prevádzkovateľ uplatňovať svoje práva voči dotknutej osobe, neskončí doba uchovávania osobných údajov tejto dotknutej osoby pred skončením tohto konania;

Po uplynutí vyššie uvedených dôb spracúvania a uchovávania osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľ zabezpečí výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu.

VII.

OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKANÉ INAK AKO OD DOTKNUTEJ OSOBY pre prípad, že osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby neboli získané od tejto dotknutej osoby, Prevádzkovateľ dotknutú osobu informuje popri skutočnostiach uvedených v tomto dokumente aj o nasledovnom:

 • predmetom spracúvania sú nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby: identifikačné údaje dotknutej osoby, kontaktné údaje dotknutej osoby, bankové spojenie, číslo účtu, údaje uvádzané na vodičskom preukaze dotknutej osoby, údaje týkajúce sa motorového vozidla vo vlastníctve alebo v držbe dotknutej osoby, údaje uvádzané v správe o nehode, ďalšie osobné údaje dotknutej osoby vyžadované poisťovňami potrebné k uplatneniu nároku na poistné plnenie a náhradu škody v súvislosti s likvidáciou poistnej udalosti;
 • osobné údaje dotknutej osoby pochádzajú z verejného zdroja (najmä z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo z inej verejne dostupnej databázy), od zamestnávateľa dotknutej osoby alebo od tretej osoby uplatňujúcej nárok na poistné plnenie na náhradu škody v súvislosti s likvidáciou poistnej udalosti v mene dotknutej osoby.

VIII.

Vo vzťahu k prenosu Osobných údajov v rámci členských štátov Európskej únie nieje Prevádzkovateľ oprávnený vykonávať prenos Osobných údajov v rámci Európskej únie. Vo vzťahu k cezhraničnému prenosu Osobných údajov do štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len „Tretia krajina“) alebo medzinárodnej organizácii nesmie Prevádzkovateľ preniesť Osobné údaje do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, s výnimkou prípadov, keď si to vyžaduje právo Európskej únie alebo právo členského štátu Európskej únie, ktorému Prevádzkovateľ podlieha.

IX.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

X.

Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, ktoré patria dotknutej osobe, ako aj ďalších práv vyplývajúcich z Predpisov GDPR, môže dotknutá osoba uplatniť u Prevádzkovateľa na kontaktných adresách uvedených v bode 1, a to prostredníctvom písomnej žiadosti alebo e-mailovej žiadosti (elektronická písomná forma) zaslanej na korešpondenčnú alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Z písomnej žiadosti dotknutej osoby musí byť Prevádzkovateľom nepochybne a jasne určiteľná totožnosť dotknutej osoby, najmä uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu a e-mailovej adresy spolu s jasne uvedeným právom, ktoré si dotknutá osoba voči Prevádzkovateľovi uplatňuje. V prípade potreby, s ohľadom na nedostatočnú identifikáciu a dôveryhodnosť žiadosti, má Prevádzkovateľ právo požiadať dotknutú osobu o preukázanie jej totožnosti, aby nedošlo k úniku osobných údajov o dotknutej osobe, t. j. incidentu.

Dotknutá osoba, ak je to možné, je povinná v komunikácii s Prevádzkovateľom vždy uviesť svoju e-mailovú adresu, aby mohla byť Prevádzkovateľom na svoju žiadosť vyrozumená elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala vyrozumenie iným spôsobom a formou.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti, bez zbytočného odkladu, no najneskôr do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia žiadosti Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je oprávnený uvedenú lehotu v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace, pričom zohľadní komplexnosť a rozsah žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ je povinný o každom takomto predĺžení informovať dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi, pre ktoré dôjde k predĺženiu lehoty na jej vybavenie.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré dotknutá osoba uplatní, poskytuje Prevádzkovateľ bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu a šikanózny charakter, Prevádzkovateľ môže v takých prípadoch požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tento dokument, ktorým si plní svoju informačnú povinnosť o spracúvaní osobných údajov voči dotknutej osobe. Tento dokument Prevádzkovateľ zverejňuje na svojej internetovej stránke.

V Bratislave dňa 23.05.2018

Kontaktujte nás

Súhlasím, aby prevádzkovateľ spracúval moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári za účelom poskytnutia informácií týkajúcich sa vyššie uvedených servisných služieb. Ďalšie informácie ako spracúvame osobné údaje nájdete sekcii informácie o ochrane osobných údajov.